První letošní schůzka SAF.

Předminulý víkend se v novém roce prvně opět sešli členové a členky Severočeské anarchistické federace (SAF), tentokrát v Trnovanech – Teplicích. Dolaďovali jsme organizační záležitosti na chystaný vzpomínkový koncert za Jana Kučeru zavražděného v roce 2008 neonacistou v Příbrami. Část výtěžku půjde jako benefice na ukrajinského antifašistu, který potřebuje finanční pomoci. Stejně tak jsme již přistoupili k zařizování dalšího březnového koncertu, tentokrát „narozeninového“ našeho člena, i ten bude samozřejmě benefiční, a poslouží na aktivity anarchistického hnutí. V pořadí již třetí koncert bychom rádi uspořádali na přelomu dubna a května.

Člen SAF informoval na schůzce a činnosti historického spolku Zádruha, jehož cílem je přibližovat veřejnosti historii českého anarchistického hnutí v letech 1880 až 1926. Vznikly FB stránky a plánují se taktéž webové stránky. Na jaře a v létě proběhnou poznávací historicko-turistické výlety po severních Čechách. V plánu je také zkrášlit duchcovské souhrobí anarchistů a dohledat hroby dalších anarchistů a přemístit je ke svým kamarádům. Zároveň se kompletují životopisy méně známých anarchistů, a sbírají se informace z různých zdrojů.

Diskutovali jsme taktéž nad plánem aktivit pro tenhle rok, jsme realisté a tak si chtě nechtě nuceni klást proveditelné cíle. Budeme pokračovat v propagaci kampaně za vyplacení dlužných mezd a nevrácených kaucí z nájmu, až se ozve poškozeny či poškozená, jenž to bude chtít aktivně řešit, pustíme se společně s poškozenými do boje za jejich práva. Do té doby se zaměříme na organizaci benefičních koncertů, abychom zajistili potřebné finanční prostředky nejen na tyto kampaně, ale i na další aktivity související s naší prací.

Probírali jsme samozřejmě letošní anarchistický 1.máj, který letos pojedeme podpořit svojí účastí do Prahy. Tématu 1.máje se ovšem chceme věnovat i ve svém regionu, zcela jistě proběhne pietní akce u hrobu anarchistů v Duchcově a zvažujeme uspořádaní přednášky a koncertu, jenž by byl zároveň i mobilizačním večerem na prvomájovou demonstraci v Praze.

Jelikož nás letos čeká další volební divadlo, od nového roku budeme průběžne pracovat na chystané protivolební kampani, tak abychom byli schopni zajistit pro hnutí dostatečné množství materiálů. Pokud máš zájem se zapojit do protivolební kampaně ozvi se nám na safed@riseup.net

Mluvilo se i o přípravách druhé anarchistické konference, kterou bychom rádi uspořádali začátkem léta, jako letní tábor v přírodě.

Ohlédnutí za první Anarchistickou konferencí: „Anarchismus žije, boj pokračuje!“

photo_2016-12-21_08-51-34Kdo sleduje dění v anarchistickém hnutí, jistě mu neunikla informace o chystané I.Anarchistické konferenci, kterou svolala Severočeská anarchistická federace (SAF) na sever Čech. Naší snahou bylo navázat na jejich tradici ze starých dob anarchistického hnutí, poslední podobná událost proběhla před 110 lety coby III. (vše) anarchistický sjezd o vánocích roku 1906.

Avizovaná jednodenní konference anarchistů a anarchistek se sešla v sobotu 17.prosince 2017 v Mostu, sjeli se na ní lidé z Prahy, severních, západních a středních Čech, Moravy a Slezska. Přítomní byli zástupci několika anarchistických organizací pořadatelské Severočeské anarchistické federace (SAF), dále pak Anarchistické federace (AF), Ostravské anarchistické federace (OAF), Kolektivně proti Kapitálu (KPK), Prázdné trůny a Voice of anarchopacifism (VAP).

Účastnící a účastnice se začali sjíždět mezi 9 a 10 hodinou ranní, s menším zpožděním byla konference zahájena v 11.hodin členem SAF, který krátce pozdravil přítomné, delegát Anarchistické federace přečetl zdravici konferenci jménem celé AF a přistoupilo se k organizačním a technickým záležitostem. Konference si určila zapisovatele a moderátora, zvolený moderátor vysvětlil pravidla diskuse a nonverbální pomůcky při diskusích. Domluvilo se pořadí diskusí a harmonogram přednášek.

Jelikož jedním z cílů konference, bylo vzájemné poznávání se, proběhlo seznamovací kolečko, kde se každý účastník či účastnice krátce představil(a).

První přednáška spojená s diskusním blokem přednesl zástupce SAF na téma „Oživení anarchistického hnutí a jeho sjednocování“. Člen SAF se pokusil nastínit důležitost spolupráce a koordinace aktivit a společného postupu anarchistického hnutí jako celku, s cílem jeho postupného sjednocování, který sice nebude snadný a rychlý proces, ale mělo by se o něj hnutí pokusit, pokud se chce dostat  ze svého marginálního postavení a stát se živoucím a rozvíjejícím se hnutím. Stejně tak apeloval na větší empatii, aby starší anarchističtí aktivisté podávali pomocnou ruku nově příchozím účastníkům a účastnicím hnutí. Stejně tak existující kolektivy byly nápomocné a podporovaly vznik novým anarchistických kolektivů v místech, kde dosud žádné nejsou. Přednesl postoj, že hnutí se může rozvíjet a růst, ale je k tomu potřeba každého anarchistického jednotlivce, každého z nás, na každém záleží, proto je potřebné, abychom mezi svými neorganizovanými kamarády a kamarádkami vyzdvihovali potřebu sdružování se a co nejvíce se o ní zasazovali.


Delegát SAF přišel i s konkretními návrhy jak pomoci hnutí oživit a sjednocovat:

  • V první řadě jak již bylo zmíněno je potřeba iniciovat a být nápomocní se zakládáním nových lokálních anarchistických skupin, aby se postupně vytvořila síť anarchistických kolektivů i tam, kde dosud nejsou a měli bychom větší dosah při svých aktivitách.
  • Za druhé je potřeba rozvinou mezi stávajícími anarchistickými organizacemi užší komunikaci a spolupráci prostřednictvím Fóra anarchistů(tek). Osobní setkávání samozřejmě nelze ničím nahradit, a proto je potřeba se setkávat na společných poradách jakým je Anarchistická konference.
  • Čtvrtým návrhem jak rozvinout efektivnější spolupráci a sbližování mezi jednotlivými anarchistickými uskupeními je vytvoření „koordinační komise“ (pracovní název). Taková koordinační komise by byla složena z delegátů jednotlivých organizací, kteří by na základě svých mandátů řešili společný postup, prohlášení, plánování akcí a kampaní, které by byly následně zpětně schváleny jednotlivými organizacemi. Není to žádná novinka s těmito komisemi přišlo již staré anarchistické hnutí z konce 19 a počátku 20 století.

Člen SAF projevil přání a návrh, pokud bude vůle jednotlivých regionálních anarchistických skupin, aby se sjednotily pod hlavičkou Anarchistické federace, která je naší nejdéle existující skupinou, již od roku 1995 a členkou Internacionály anarchistických federací, tudíž skupinou s tradicí, vytvořenou strukturou a zkušenostmi.

Druhý diskusní blok proběhl na téma „anarchistického 1.máje 2017“, v rámci plodné diskuse zaznělo několik různých postřehů a příspěvků. Konečným závěrem bylo přání účastníků a účastnic konference, aby proběhl tradiční anarchistický 1.máj v Praze i s následnou demonstrací, s tím, že by bylo vhodné, aby v regionech proběhly před prvním májem lokální akce a všichni bychom se sešli na jednom místě a demonstrovali svoji sílu společně! Zástupci Anarchistické federace představili krátce svůj návrh věnovat 1.máje tématu „práce“ a vůli 1.máj uspořádat, ostatní skupiny přislíbily a nabídly svoji pomoc a podporu.

Třetí diskusní blok se věnoval „Protivolební kampani na rok 2017“. V roce 2017 nás čeká hned několik volebních divadel, avšak jedny z nejdůležitějších budou právě volby do poslanecké sněmovny v říjnu. V rámci rozpoutané diskuse byla probírána fáma ohledně bojkotu voleb, kterou se snaží odradit lidi od neúčasti na volbách, a padl návrh, abychom na tento hoax reagovali. Shodně se účastníci a účastnice vyjádřili nad obsahem protivolební kampaně, která má byt zaměřena na bojkot všech politických subjektů bez rozdílů a zároveň jako příležitost propagovat alternativu anarchistické samosprávy. Především organizace AF, VAP a SAF plánují natisknout a šířit tradičně protivolební materiály od letáků, nálepek po plakáty. Domluvili jsme se na vzájemné pomoci s jejich propagací a distribucí. SAF navrhla užší spolupráci třeba prostřednictvím vytvoření „propagační komise“ složené z delegátů jednotlivých skupin a plánuje vyzvat k spolupráci na protivolební kampani ostatní regionální anarchistické skupiny, které projeví zájem na kampani participovat. Delegát VAP otevřel otázku logování materiálů, co rozproudilo debatu o jeho smyslu a o tom, zda nelogované materiály mají vskutku větší dosah mezi veřejností.

Po pásmu diskusních bloků, následovala další z přestávek spojená s jídlem, podávala se čočková polévka. Později pak následoval druhý chod rýže s indickou omáčkou.


První přednášku přednesl zástupce Anarchistické federace na téma „Mediální komunikace a public reletion“. Pokusil se nastínit jak může anarchistické hnutí využívat možností masmédií, i když to má svá úskalí, jak prakticky postupovat a jak třeba svolat tiskovou konferenci. Druhou části bylo jak vytvářet vlastní média, velice inspirativní bylo představení projektu kolektivu Submédia, který má velice dobře zvládnutou anarchistickou public relation, o čem jsme se mohli přesvědčit při shlédnutí jednoho z krátkých filmů „To change everything: An anarchist appeal“. Představeno bylo krátce Nakladatelství AF s apelem na zapojení se do distribuce anarchistických publikací. Poslední téma, které člen AF nakousl byly sociální sítě, především FB, které sice má svá bezpečnostní úskalí, přesto je možné jej využít jako prostor pro propagací anarchistických myšlenek. Zajímavý byl mimo jiné poznatek, že není třeba FB profil zahlcovat nepřeberným počtem příspěvků, ale stačí 2-3, třeba ráno a večer. Nebo třeba, že než událost je účinnější obrázek (plakát). Stejně tak varoval před úskalím vytváření „zájmových bublin“, ve kterých se uzavřeme a nepodaří se nám dostat informace mim okruh lidí s anarchistickým smýšlením.

Druhou přednášku si na konferenci připravil delegát moravského kolektivu Prázdné trůny, který se pokusil představit křesťanský anarchismus, k němuž se kolektiv hlásí. Přednáška byla nadmíru interaktivní a vyvolala čilou a emotivní diskusi na téma víra a církev, což je v ateistickém prostředí anarchistického hnutí přirozené. Účastníci a účastnice se shodli na názoru, že jako anarchisté a anarchistky nevidíme problematickou víru v Boha, že všichni co tu sedí, mají něco v co věří. Ale že jako anarchisté a anarchistky nemůžeme uznávat církev protože církev ztělesňuje autoritářské a mocenské principy, které jako anarchisté a anarchistky nemůžeme přijmout.

Třetí přednáškou byla prezentace volné komunity Voice of anarchopacifism (VAP), kde jejich delegát představil anarchopacifismus a jeho ideje, a zároveň přiblížil zásady neformální organizovanosti, na kterých jejich komunita funguje.

Poslední přednáškou na téma “Devítidenní stávka v IGW Brno a politický význam pracovišť” uzavřel konferenci zástupci organizace Kolektivně proti kapitálu. Členi a členky KPK přiblížili a analyzovali stávku v továrně IGW v Brně, která byla nejdelší stávkou v Česku minimálně od roku 1989, kompletně většinovou, jednotnou od začátku do konce a vítěznou, byť s limity. Shrnuli, co ke stávce vedlo, a zaměřili se na otázku „Proč to šlo právě v IGW, když na ostatních pracovištích se pracující bránit nedokážou?“

Poslední přednáška s diskusí, které vlastně následovali po každé z přednášek, se po 21.hodině oficiálně konání I.Anarchistické konference ukončilo. Neuskutečnil se sice workshop „Počítačová bezpečnost“ v podání AF a „Jak založit lokální anarchistickou skupinu“ od SAF (kterou jsme z časové tísně zrušili), přesto byl program konference nabitý a náročný.


Bylo příjemným zjištěním, že v hnutí je silná potřeba diskutovat, a mnohé diskuse musely být ukončeny předčasně, protože nezbývalo mnoho času. Stejně tak zjištění, že je v hnutí zájem se setkávat na podobných shromážděních a z osobních diskusí s jednotlivými účastníky a účastnicemi, i lidmi kteří nám napsali, že se tentokrát nemohli zúčastnit, přání uskutečnit další anarchistickou konferenci. To nás vede k rozhodnutí uskutečnit druhou anarchistickou konferenci v létě příštího roku (nejspíše červen) a jak je vidět jako několikadenní, nabízí se tak možnost ji zrealizovat v podobě Anarchistického kempu někde v přírodě.

Program Anarchistické konference:

photo_2016-12-11_21-43-281/ Úvodní slovo s organizačními záležitostmi pořadateli ze SAF (předběžný program, bezpečnostní pravidla, jak to bude s jídlem, přespáním atd.)

2/ Seznamovací blok: představení se jednotlivých účastníků a účastnic konference, abychom se lépe poznali, odkud kdo je a čemu se případně věnuje nebo chtěl věnovat

3/ Přednáška s následnou diskusí: Oživení anarchistického hnutí a jeho sjednocování (Severočeská anarchistická federace)

4/ Přednáška: Jak založit lokální anarchistickou skupinu (Severočeské anarchistická federace)

5/ Přednáška s následnou diskusí: Jakým aktivitám by se mělo anarchistické hnutí věnovat? (Severočeská anarchistická federace)

6/ Workshop : Počítačová bezpečnost (Anarchistická federace)

7/ Přednáška: Mediální komunikace a “public relations” (Anarchistická federace)

8/ Přednáška: Náboženství, víra a anarchismus (kolektiv Prázdné trůny)

9/ “Neformální organizovanost a principy Volné komunity VAP” (Voice of anarchopacifism)

10/ “Devítidenní stávka v IGW Brno a politický význam pracovišť” (Kolektivně proti kapitálu)

11/ Diskuse: Anarchistický 1.máj 2017

12/ Diskuse: Protivolební kampaň 2017 (parlamentní volby říjen 2017)

13/ Volná diskuse – dle návrhů účastníků a účastnic konference, každý může navrhnout téma diskuse

Pořadí je jen orientační, domluví se na místě…

Již za týden proběhne 1. Anarchistická konference

photo_2016-11-17_13-34-17Již za týden proběhne 1. Anarchistická konference Severočeská anarchistická federace (SAF) svolává na víkend 17.prosince 2016 historicky první 1. Anarchistickou konferenci obnoveného anarchistického hnutí po více jak 100 letech! Anarchistická konference bude společným setkáním všech organizovaných i neorganizovaných anarchistů a anarchistek z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Anarchistická konference nás všech anarchisticky smýšlejících je jedinečnou příležitostí se osobně setkat, seznámit se a lépe poznat. Prostorem pro diskusi o dalším směřování a oživení anarchistického hnutí. Místem pro plánování budoucích aktivit a akcí, prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace.

Jelikož se termín nezadržitelně blíží, přestože si nám psal či psala již dříve, prosíme potvrď svoji účast nyní, abychom věděli, jak velký vhodný prostor máme zajistit.

Napiš nám na e-mail: safed@riseup.net, kde se dozvíš další podrobné informace, program, místo konání atd.

Děkujeme.


Anarchistická výzva 2016: Spojme se a vdechněme nový život našemu hnutí!photo_2016-12-11_21-36-05

Pokud se sebekriticky postavíme před realitu dnešních dnů, anarchistické hnutí je marginální, rozdrobené a slabě organizované. Nemusí tomu tak být napořád, pokud se rozhodneme to změnit, ale musíme změnit dosavadní přístup a myšlení. V tak slabém počtu v jakém se naše hnutí nyní nachází, potřebujeme ze všeho nejvíce sjednotit se pod jednu střechu, vytvořit jednu velkou anarchistickou rodinu, všech co se za anarchisty a anarchistky považují, ty organizované i neorganizované. Pokud chceme, aby naše hnutí mělo do budoucna nějakou perspektivu a mohlo se rozvíjet, musíme se my všichni bez rozdílu, co anarchisticky smýšlíme, spojit v jedné anarchistické organizaci.

Proces sjednocování hnutí a jeho stmelování by měl vyjít ze vzájemné diskuse nad tímto tématem a s jeho ztotožněním se jako nezbytného a pro hnutí prospěšného kroku, pokud se chceme konečně hnout z místa. Příhodným prostorem pro zahájení diskuse o sjednocovaní a směřování hnutí by se mohlo stát uspořádaní I. Anarchistické konference s účastí všech organizovaných i neorganizovaných anarchistů a anarchistek. Anarchistická konference se nabízí jako jedinečná příležitost, jak se poznat, navázat nové kontakty a pohnout se z místa.

Proces stmelování a sjednocování hnutí, aby dosáhl kýženého efektu, vyžaduje participaci všech, kterým bije srdce anarchistickými názory. Pokud se to má podařit, bude to vyžadovat aktivizaci celého hnutí a jeho oživení, každého z nás bez výjimky!

Anarchistické hnutí by se mělo stát fungující a spolupracující sítí lokálních kolektivů/skupin a lokálních kontaktů (buněk). Měli bychom se společnými silami pokusit vytvořit naše zastoupení v každém krajském městě. Později se snažit vytvořit lokální zastoupení v každém okresním městě, tak aby se nám postupně podařilo celoplošně pokrýt celé území, ve kterém chceme působit.

Rozdrobenost a nejednotnost oslabuje naše hnutí, a je jedním z hlavních kroků ke změně, které musíme učinit. Dalším krokem je změnit prostředí fungování hnutí, opustit uzavřenost, konspirační jednání a chování, překonat nedůvěru a být jeden druhému přítelem, bratrem či sestrou v boji, být empatický, schopen podat pomocnou ruku. Otevřením hnutí není myšleno opustit základy bezpečnosti. Musíme ovšem naše hnutí otevřít, aby se do něj lidé nebáli vstupovat a zapojovat se, opustit anonymitu internetu a přistoupit k osobnímu přístupu a otevřenému vystupování.
Každý z nás musí přehodnotit dosavadní fungování a participaci na činnosti hnutí. Přestat se bát, začít vystupovat sebevědoměji, nestydět se před okolím za své anarchistické myšlenky. Začít pracovat kontinuálně, soustavně, ne jako dosud jednorázovými akcemi. Hnutí musí žít svojí činností každým dnem, ne se probouzet z hibernace jednou za čas, při nějaké příležitosti. Nastal čas se zamyslet, překonat vlastní pohodlnost a obětovat anarchistické ideje víc než činil doposud.

Měli bychom se společně prostřednictvím Anarchistické konference, pokusit najít ve své činnosti koncepci, kontinuitu. Dnes hnutí nejvíce chybí, společná aktivita či kampaň, která by spojila anarchisty a anarchistky napříč celým územím a mobilizovala je k aktivitě. Kde je nečinnost a strnulost, nemůžeme očekávat živoucí hnutí a jeho rozvoj, jen postupnou degradaci a skomírání. Ze všeho nejvíce se potřebujeme naučit pracovat na dlouhodobějších záležitostech, nenechat se odradit prvním neúspěchem, naučit se trpělivosti, vytrvalosti.

Anarchisté a anarchistky čelí mnohá předsudkům a lžím, která jsou o nás vědomě či nevědomě rozšiřována. Svůj podíl na tom máme taktéž my sami, tím, že jsme dosud nebyli schopni přijít s ucelenějším programem a naší vizí uspořádání anarchistické společnosti. Anarchistické hnutí musí přijít se srozumitelnou a konkrétní vizí fungování anarchistické společnosti. Dokážeme společnosti předložit vizi fungující společenské samosprávy (anarchie) po praktické stránce?

Mnozí z nás co se za anarchisty a anarchistky považují a dosud stáli stranou dění, a chtěli by začít dělat něco víc pro své ideály než je jen sdílet, avšak chybí jim zkušenosti a možná i odvaha do něčeho jít, protože se na to necítí a podceňují se. Tyto řádky jsou adresovány především jim, a vnímejte je proto jako první krok k podané pomocné ruce od těch zkušenějších, kteří každého s podobnými názory chápou jako svého bratra či sestru, nad které se nikterak nepovyšují, ale těší se na budoucí spolupráci, protože jedině společně můžeme něčeho dosáhnout!

A co lze prozatím dělat a jak se zapojit? Prvním krokem je začít komunikovat se zbytkem hnutí. Nemáš ve své obci nikoho s podobnými názory? Možná ve svém okolí nikoho nemáš, ale věř, že nejsi sám, máš své bratry a sestry všude, máš je v nás. Nikdy už nebudeš sám, ale musíme o sobě vědět, komunikovat a spolupracovat. Ještě dnes udělej první krok, napiš nám e-mail. Můžeš napsat cokoliv, pokud tě nic nenapadá, stačí napsat odkud si a že by si rád začal něco dělat. Dost možná tak učiní i někdo další z tvého okolí, jen o sobě prostě nevíte, a tímto způsobem se otevírá možnost najít se.

Koordinační e-mail: safed@riseup.net

Proběhlo setkání Severočeské anarchistické federace

safackoV pátek 18.11. proběhlo společné setkání členů a členek Severočeské anarchistické federace (SAF) v Ústí nad Labem, kterého se účastnili zástupci z Ústí nad Labem, Teplic a Krupky.

Setkání mělo neformální a přátelský ráz a probíhaly debaty na různá témata.

Na všechny se těšíme na našem benefičním koncertě v Teplicích příští sobotu 26.listopadu.


transparent1transparent

Výzva SAF slovenským anarchistom a anarchistkám: Zapoj sa do Anarchistickej iniciatívy

photo_2016-11-17_13-34-17Anarchistická iniciatíva je snahou slovenských anarchistov a anarchistiek dať anarchistickému hnutiu na Slovensku organizovanějšiu podobu, spojiť jednotlivých anarchisticky zmýšľajúcich ľudí naprieč celým krajom.

Klasická nadregionálna anarchistická skupina u nás chýba, čo by Anarchistická iniciatíva rada zmenila, či sa nám to podarí záleží aj na tebe! Pokiaľ si myslíš, že by sme sa mali spojiť vo svojom snaženiu a je ti táto myšlienka sympatická, nie je nič jadnodušie ako sa ozvať na e-mail: a.iniciativa@riseup.net.

V prvej rade sa Anarchistická iniciatíva bude snažit dať dokupy kontakty na slovenské anarchisty a anarchistky, čo by chceli začať niečo robiť pre anarchistickú myšlienku. Vytvoriť komunikačný kanál, aby sme k sebe našli cestu, zoznámili sa a začali vzájomne spolupracovať. Po vytvoreniu siete kontaktov, by sa zorganizovalo spoločné stretnutie, kde by sme sa stretli a poriešili, čo ďalej a do čoho sa spoločne pustíme.

Sme na začiatku, nestoj stranou, staň sa súčasťou!